Tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn 2379/SGDĐT-VP ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 (phụ lục kèm theo) 

2. Công khai rộng rãi trên website, trên bảng tin, trên mạng xã hội (fanpage, zalo…) của đơn vị để công chức, viên chức, người lao động của ngành được biết và thực hiện. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường triển khai thực hiện./

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều