triển khai Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ

Thực hiện Công văn 2155/SGDĐT-VP ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện như sau: 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ Quy định về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

 2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên về việc đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường triển khai thực hiện./.

 (Gửi kèm Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ)

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều