Đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 2061/SGDĐT-VP ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2021-2022. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó lưu ý tất cả các khoản thu, chi, các hoạt động có liên quan đến tài chính ở trong các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tại Công văn số 1966/SGDĐTKHTC ngày 05/8/2021 của Sở GD&ĐT về việc các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021; Công văn số 746/PGDĐT ngày 12/8/2021 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2021-2022. 

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường phổ biến rộng rãi, niêm yết công khai Công văn số 2061/SGDĐT-VP ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tại đơn vị, đồng thời thông báo đến cha mẹ học sinh biết và thực hiện theo quy định.

(Đính kèm Công văn số 2061/SGDĐT-VP ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa)

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều