Học tiếng nói và chữ viết tiếng raglai. Cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.