Tổ Văn Phòng
 • Nguyễn Thị Phương Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
  • Điện thoại:
   0979654568
  • Email:
   phuongdao81@gmail.com
 • Võ Hoài Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
  • Điện thoại:
   0354234300
  • Email:
   Vohoaiphuong82@gmail.com
 • Đinh Tiến Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào Tạo
  • Điện thoại:
   0973082038
  • Email:
   dtquan83@gmail.com